06 43568540 info@pcp-groep.nl

Kosten en vergoeding

Psychologische hulp

Zowel de behandelingen in de generalistische basis GGZ als in de specialistische GGZ zitten in het basispakket van de ziektekostenverzekering en worden dus door uw zorgverzekering vergoed. PCP heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Voorwaarde voor vergoeding is dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts, medisch specialist of arbo-arts, een geldig identiteitsbewijs en een verzekeringspasje. Op uw verwijsbrief dient minimaal te staan: uw naam, die van de arts en de mededeling ‘verwijzing naar specialistische GGZ of generalistische basis GGZ’. Uw verzekeringspas en een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient u mee te nemen naar het intakegesprek.

Voor een behandeling is geen eigen bijdrage verschuldigd. Het wettelijk verplichte eigen risico (dan wel het vrijwillig verhoogde eigen risico) is wel van toepassing voor iedereen vanaf 18 jaar en zal door de zorgverzekeraar in mindering worden gebracht op de vergoeding van de behandeling. Voor behandelingen gestart in 2024 bedraagt dit € 385,-.

VGZ, CZ en Zilverenkruis hebben een budget opgesteld met wat PCP jaarlijks maximaal mag declareren. Mocht het vergoedingsplafond bereikt zijn dan kan het zijn dat u niet in behandeling genomen kunt worden vanwege het overschrijden van het budget. Voor cliënten welke de behandeling zelf willen vergoeden hanteert PCP een tarief van 135 euro per 45 minuten. De nota is BTW-vrij aangezien een psychotherapeut niet BTW-plichtig is. PCP probeert u altijd zo goed mogelijk te informeren. Wij adviseren u echter in alle gevallen ook uw eigen polisvoorwaarden te raadplegen.

 

Op 1 januari 2022 is er iets veranderd in de ggz. Het zorgprestatiemodel werd ingevoerd.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

 

Wat verandert er op de rekening?

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

 

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
  • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
  • groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult.

Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Wat gebeurt er met uw eigen risico?

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

 

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?

Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af:

• Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar?
Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.

• Heeft u een hoger vrijwillig eigen risico?
Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als u koos voor een hoger eigen risico bedrag, betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf.

 

Moet ik eigen risico betalen?

Wilt u meer weten over uw eigen risico? Of maakt u zich zorgen over of u het wel kunt betalen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Wat is zorgvraagtypering?

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden. Wanneer u bij de behandelaar een privacyverklaring tekent dan zal de zorgvraagtypering niet naar uw zorgverzekeraar verstuurd worden.

 

Tarieven

Tot en met 2021 waren de tarieven voor gespecialiseerde ggz afhankelijk van de diagnose en de gekozen behandelmethode. Deze tarieven werden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Vanaf 2022 verandert dit en wordt de zorg die u krijgt per consult berekend. De prijs van het consult hangt af van:

  • het beroep van de behandelaar
  • het soort consult
  • de duur van het consult

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan zijn dat u op uw rekening iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat de zorgverlener soms lagere tarieven hanteert dan het maximumtarief of omdat er met de zorgverzekeraar soms andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke tarieven er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverlener of met uw zorgverzekeraar.

 

Afspraak annuleren en tarief no-show

Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend. Als u een afspraak niet kunt nakomen, dan dient u de afspraak zo snel als mogelijk te annuleren, zodat we de gereserveerde tijd voor een andere behandeling kunnen gebruiken. U kunt dit telefonisch of per mail doen tot uiterlijk 48 uur, of in geval van een afspraak op maandag, binnen 72 uur voor de afspraak. Als u de afspraak niet op tijd afzegt of niet verschijnt dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Mocht u verhinderd zijn om op de praktijklocatie te komen, dan is een videobel consult of telefonisch consult mogelijk tijdens de gereserveerde tijd.

 

Digitale declaratie

Alle zorgverzekeraars willen dat declaraties digitaal verlopen. PCP doet dit bij een tussenorganisatie genaamd Axians. Dit bedrijf heeft PCP ingeschakeld voor de facturering.

 

Coaching en training

Wanneer PCP een individueel of team coachingstraject aangaat en er geen sprake is van psychopathologie dan worden deze trajecten niet vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. Deze trajecten bevatten onderdelen die niet als zorg bestempeld worden zoals ziekteverzuim preventie of werkhervatting. Bij coaching en (in-company) trainingen wordt aan de hand van verschillende stappen een (interventie) scenario opgezet. Er wordt een op maat gemaakt programma opgesteld waarvoor een offerte wordt aangeboden.

Telefoonnummer

Praktijkadres

PCP-groep
Handboog 6 P
3994 AD Houten