Psychotherapie

Klachten waarvoor psychotherapie een uitkomst kan bieden zijn:
Onbegrepen lichamelijke klachten, seksuele klachten, somberheid, wisselende stemmingen, klachten als gevolg van een traumatische gebeurtenis, spanningsklachten, problemen met ouder worden, slaapproblemen, angst- en dwangklachten, onzekerheid, identiteitsproblemen, relatie- en gezinsproblemen, eetproblemen, gestagneerde rouw, werkgerelateerde problemen, problemen in de omgang met anderen en onzekerheden op het gebied van zelfvertrouwen en identiteit.

Procedure:
U krijgt een uitnodiging voor een eerste gesprek.

Tijdens het eerste gesprek maken we kennis, vertelt u over uw klachten en problemen en bespreken we samen of u aan het juiste adres bent. Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt, dat er een ‘klik’ is.

Als er besloten wordt om een behandeling te starten, dan volgt er een intake, meestal meerdere gesprekken. Er wordt verzocht om enkele vragenlijsten in te vullen.

Ten tijde van de intake wordt uw huisarts schriftelijk op de hoogte van de aanvang van de behandeling gesteld. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd en uiteraard mag dit geweigerd worden.

Naar aanleiding van de intake wordt de indicatiestelling en het behandelplan opgemaakt. In het behandelplan worden uw klachten beschreven, het doel van de behandeling en op welke manier de behandeling gegeven zal worden. Het behandelplan is wettelijk verplicht (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst; WGBO).
Het verslag en behandelplan wordt, anoniem, aan collega’s voorgelegd. Zij beoordelen deze indicatie op juistheid. Dit is een standaard procedure voor elke vrijgevestigde psychotherapeut. Het doel is om de kwaliteit van vrijgevestigde therapieën te waarborgen.

Psychotherapie, de zogenaamde Specialistische GGZ (SGGZ), is geschikt voor mensen met complexere problematiek en waarbij naar verwachting meer dan 5 à 10 zittingen nodig zijn. Er wordt een inschatting gemaakt over de duur van de therapie. Meestal zal het in de beginfase gaan om een afspraak eens per 1 à 2 weken. De gesprekken duren 60 minuten.
Wij werken integratief en maken gebruik van cognitieve schemagerichte gedragstherapie, EMDR, het ‘Vat van zelfwaardering’, ACT, Mindfulness en andere (lichaamsgerichte) interventie technieken. De benadering zal uiteraard per persoon verschillen.

De bevindingen, de diagnose en het behandelplan wordt uiteraard met u besproken.  Tijdens en aan het einde van de behandeling wordt de behandeling en het behandelplan geëvalueerd.

Bij de afsluiting van de behandeling wordt uw huisarts hiervan wederom schriftelijk op de hoogte gesteld. Ook hiervoor wordt uw toestemming gevraagd en heeft u de mogelijkheid om te weigeren.

De bewaartermijn van het dossier is 20 jaar. Na die 20 jaar moeten de gegevens in beginsel vernietigd worden, tenzij het bewaren van het medisch dossier op grond van goed hulpverlenerschap noodzakelijk is.