Wet en Regelgeving

Beroepsgeheim
De behandelaar is gebonden aan het beroepsgeheim zoals in de WGBO (wet op geneeskundige behandelovereenkomst) staat beschreven en aan de beroepscodes van het NIP. De psycholoog is verder gebonden aan de regels van de WGBO, WBP (wet bescherming persoonsgegevens), WPR (wet persoonsregistratie) en NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) beroepscode van 1998.

Dossier en Privacy
Van elke cliënt wordt een digitaal, beveiligd elektronisch dossier gemaakt. U mag dit inzien of verzoeken om een kopie. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk en met uw toestemming is gegeven door anderen, die bij de behandeling betrokken zijn. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke (werk)aantekeningen van de behandelaar. U mag wel aan uw dossier toevoegen maar kan er niets uithalen. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen. Hier moet u schriftelijk een verzoek voor indienen. Wanneer het gaat om psychotherapie bij kinderen of om gezinstherapie, dan hebben ouders niet zonder meer het recht om het dossier van hun kinderen in te zien. Vraag hier naar bij uw behandelaar.
Bij declaratie aan uw verzekering is PCP verplicht om een globale diagnose te melden. Dit betreft een diagnose die getypeerd wordt als een stoornis. Over uw klachten wordt alleen de zogeheten hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. Als u niet wilt dat uw gegevens naar uw zorgverzekeraar worden gestuurd en (anoniem) naar het DIS, kunt u ervoor kiezen om de behandeling volledig zelf te betalen.
Gezien ons lidmaatschap bij de beroepsvereniging NVVP en omdat de verzekeraars de behandeling vergoeden, bestaat er een verplichting om maandelijks te overleggen met collega’s. Het betreft een vaste groep van 5 collega’s. Tijdens de intervisie bijeenkomsten wordt casuïstiek besproken en getoetst en houdt men elkaar op de hoogte van ontwikkelingen in het vak en de praktijkvoering. Namen van clienten worden daarbij nooit besproken.

Bescherming van privacy in de zorg is van groot belang. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met de gegevens van patiënten. Persoonlijke gegevens worden op zorgvuldige wijze behandeld en beveiligd. De medewerkers van PCP zijn gehouden aan hun beroepsgeheim en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. PCP houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming -AVG). Het AVG- document is in te lezen op de praktijk. Naast deze algemene privacywet gelden specieke regels in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder meer vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Indien u meer informatie wenst, dan verwijzen wij nu naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Klacht- en tucht reglement
Indien u een klacht heeft over uw behandeling of hulpverlener dan kunt u dit met uw hulpverlener bespreken. Als dat om wat voor reden niet lukt dan heeft u de mogelijkheid om contact op de te nemen met het NIP of de Klachtencommissie van de beroepsvereniging LVVP (https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/). Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de NVVP benaderen. Uw klacht wordt dan getoetst aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten/psychologen. U kunt ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Waarneming
De wet vereist dat er in het geval van plotselinge afwezigheid, voor wat betreft psychologische behandelingen, waarneming geregeld is. Mocht dit zich voordoen dan wordt u gebeld door een collega of medewerker welke met u bespreekt wat voor u de mogelijkheden zijn. De twee waarnemers zijn:
Mw. drs L. Veselka (klinisch psycholoog/ psychotherapeut)
Mw. drs. C. Horstman (klinisch psycholoog/ psychotherapeut)

Dit geldt niet voor afwezigheid door vakantie of bijscholing, aangezien u bij spoed telefonisch contact kan opnemen met uw behandelaar. Bij verhindering wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Kwaliteit                                                                                                                                                                                           De kwaliteitsbewaking bij PCP verloopt via de LVVP. De praktijk is gevisiteerd en goedgekeurd.

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Het kwaliteitsstatuut van de PCP is goedgekeurd. Deze is in te lezen op de praktijk.

Cliëntenfolder NVVP
In de door de LVVP uitgegeven cliëntenfolder kunt u informatie lezen bedoeld voor cliënten van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten.