Psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van behandelen die het onderzoeken en behandelen van psychische klachten c.q. stoornissen inhoudt. Deze behandeling wordt uitgevoerd door een BIG-geregistreerd psychotherapeut en kan zowel individueel als in een breder verband (groep, gezin, relatie, ouders) plaatsvinden. Er wordt bij aanvang van de behandeling gestart met een diagnostische fase (1 tot 4 gesprekken) waarin werkhypothesen gevormd worden over het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek van de cliënt en de te kiezen methode. Na instemming van de cliënt met de diagnose (werkhypothese) en het behandelplan vindt de eigenlijke psychotherapie plaats in de vorm van een reeks gesprekken. Hierbij beïnvloed de psychotherapeut stemmingen, cognities (manier van denken), gedragingen en houdingen (persoonlijkheidskenmerken) van de cliënt. Dit gebeurt door het vakkundig toepassen van psychotherapeutische methoden.

Klachten waarvoor psychotherapie een uitkomst kan bieden zijn:

Onbegrepen lichamelijke klachten, seksuele klachten, somberheid, wisselende stemmingen, klachten als gevolg van een traumatische gebeurtenis, spanningsklachten, problemen met ouder worden, slaapproblemen, angst- en dwangklachten, onzekerheid, identiteitsproblemen, relatie- en gezinsproblemen, problemen in de omgang met anderen, eetproblemen, gestagneerde rouw en werkgerelateerde problemen.

De verschillende vormen van psychotherapie waarvoor u bij de PCP-groep terecht kunt zijn:

  1. Cognitieve gedragstherapie/ schematherapie
  2. EMDR
  3. Gezinstherapie/partner-relatietherapie (Emotionally Focused Therapy)
  4. Groepstherapie

a. Cognitieve Gedragstherapie

De basis van cognitieve gedragstherapie zijn wetenschappelijke inzichten. Deze therapie richt zich op de problemen die nu spelen en vaak te maken hebben met bepaalde manieren van handelen of denken. De gevoelens die daarbij spelen zijn vaak onprettig. De analyse van de problemen richt zich op de gedragspatronen, waarbij gekeken wordt naar onder andere wat eraan vooraf gaat en wat erop volgt. Wat ontstaat is een bewustwordingsproces van het gedrag en het daaraan gerelateerde gevoel. Tenslotte kunnen er bewustere keuzes worden gemaakt.

Tevens wordt er bij deze therapie aandacht besteed aan (automatische) gedachten die gevoel en gedrag beïnvloeden. Vaak blijken de gedachten ontstaan te zijn uit het verleden. Dit zijn patronen geworden (schema’s genoemd). Een onderdeel van deze therapie kan het ontdekking en eventueel veranderen van deze schema’s zijn.

Overige informatie kunt u vinden op:

http://www.vgct.nl/

b. EMDR

Voor behandelingen van zowel langer bestaande als recente trauma’s is een kortdurende, strak omlijnde therapievorm EMDR zinvol. Het gaat om ervaringen die ingrijpend en naar zijn geweest, die het huidige functioneren belemmeren en een hevige emotionele reactie oproepen. Het trauma (de nare ervaring) wordt verwerkt door de methode welke het informatieverwerkingssysteem in de hersenen prikkelt.

Overige informatie kunt u vinden op:

http://www.emdr.nl/

c. Gezinstherapie / partner-relatietherapie

Bij deze therapievorm gaan de partners of gezinsleden samen in therapie, waarbij de problemen van één of meerdere betrokkenen centraal staan. Met name speelt de onderlinge interactie een rol, welke van invloed is op de klachten. Daarnaast wordt er gekeken wie op welke wijze kan bijdragen aan het oplossen van de problemen.

Overige informatie kunt u vinden op:

http://www.nvrg.nl/

d. Groepstherapie

Groepstherapie bestaat uit ongeveer 8 à 10 mensen  die tijdens de bijeenkomsten bijeen komen voor een zitting van anderhalf uur. Deze therapie kan kort of langer durend zijn. In groepstherapie hebben niet alleen de cliënt en de therapeut een rol, maar hebben alle groepsleden een rol. Iedere deelnemer neemt zijn eigen persoonlijkheid, ervaringen en problemen mee. Herkenning en steun vormen een belangrijk onderdeel.

Overige informatie kunt u vinden op:

www.groepstherapie.nl

De frequentie en duur

Afhankelijk van de klachten en de verkozen methodiek vinden de therapiegesprekken meestal eens per week of eens in de twee weken plaats.

Een individuele sessie duurt 60 minuten. De gezinstherapie/partner-relatietherapie en groepstherapie sessies duren 90 minuten.